ประกาศมหาวิทยาลัย สนับสนุนและส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัยใตวารสาร

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
http://research.md.chula.ac.th/form/CU%202.pdf
 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
http://acrd.tu.ac.th/v.3/qa/sar/Download/SAR-TU53-v-2.pdf
 
ลาดกระบัง 
http://www.conference.kmitl.ac.th/KMWEB/KREFNOK_2.pdf

GATE

GATE
http://gate.ac.uk
Corpus
http://www.americannationalcorpus.org
http://www.xces.org/

Eclipse PDT installation

PDT/Installation
3.7 url: download.eclipse.org/release/indigo
Ref: wiki.eclipse.org

VirtualBox: Change the Host Key

1. Open innotek VirtualBox.

2. Click File and select Preferences.

How-to: Read and Write NTFS Windows Partition on Mac OS X

NTFS-3G for Mac OS X!
This package will install read/write file system support for the Windows NT Filesystem (NTFS) using the free software project NTFS-3G.
Please visit http://macntfs-3g.blogspot.com for the latest version of this package.
The package contains the following software components:

Share files and folders with other computers

You can share files and folders with other people on your network.
1. Click on the folder you wish to share with the right mouse button.
2. Select Sharing Options.
3. Select Share this folder.
 
Create new samba user and set its password
sudo smbpasswd -a username, replacing “username” with your own username. 
 
Ref: https://help.ubuntu.com/8.04/internet/C/networking-shares.html

How to browse network file with samba

goto safari
type: smb://xxx.xxx.xxx.xxx enter

Thai keyboard on Mac

System Preferences -> Language & Text
Set on tab Language and tab Input Sources

Syndicate content