ตรวจสอบหารายชื่อ email จาก text

import re
email = re.findall("\w+\@\w+\.\w+", text)
if m:
    print m
# return list
ที่มา: http://docs.python.org/library/re.html