การติดตั้งและการใช้งาน libsvm

libsvm
http://www.csie.ntu.edu.tw/~cjlin/libsvm/
 
การติดตั้งบน Ubuntu
ติดตั้ง libsvm 
sudo apt-get install libsvm-tools

ติดตั้ง gnuplot
sudo apt-get install libsvm-tools
หลังจากติดตั้ง libsvm เสร็จ ลองเรียกคำสั่ง `svm-train` และ `svm-predict`
ถ้ามีวิธีใช้งานคำสั่งดังกล่าวแสดงออกมา ก็เป็นอันติดตั้ง libsvm เสร็จเรียบร้อย
 
การใช้งานเบื้องต้น
การใช้งานเบื้องต้นสามารถดูได้จาก http://www.csie.ntu.edu.tw/~cjlin/papers/guide/guide.pdf
ข้อมูลที่ใช้ในการทดลอง Download ได้จาก http://www.csie.ntu.edu.tw/~cjlin/libsvmtools/datasets/

$ ./svm-train svmguide1
$ ./svm-predict svmguide1.t svmguide1.model svmguide1.t.predict
Accuracy = 66.925%

$ ./svm-scale -l -1 -u 1 -s range1 svmguide1 > svmguide1.scale
$ ./svm-scale -r range1 svmguide1.t > svmguide1.t.scale
$ ./svm-train svmguide1.scale
$ ./svm-predict svmguide1.t.scale svmguide1.scale.model svmguide1.t.predict
Accuracy = 96.15%
 
$ python grid.py svmguide1.scale
. . .
2.0 2.0 96.8922
$ ./svm-train -c 2 -g 2 svmguide1.scale
$ ./svm-predict svmguide1.t.scale svmguide1.scale.model svmguide1.t.predict
Accuracy = 96.875%
 
$ python easy.py svmguide1 svmguide1.t
Scaling training data...
Cross validation...
Best c=2.0, g=2.0
Training...
Scaling testing data...
Testing...
Accuracy = 96.875% (3875/4000) (classification)