แสดงเวลาว่าเครื่องเปิดมานานเท่าไหร่แล้ว (เฉพาะ Linux) ด้วย Python

แสดงเวลาว่าเครื่องเปิดมานานเท่าไหร่แล้ว (เฉพาะ Linux) ด้วย Python
การดูว่าเครื่องเปิดมานานเท่าไหร่แล้วบน Linux ปกติใช้คำสั่ง uptime แต่ถ้าต้องการเขียน script เพื่อรายงานเวลาว่าเครื่องเปิดมานานเท่าไหร่แล้ว สามารถใช้ Python เขียน Code ได้ดังนี้
def uptime():
    try:
        f = open("/proc/uptime")
        contents = f.read().split()
        f.close()
    except:
        return "Cannot open uptime file: /proc/uptime"
    total_seconds = float(contents[0])
    # Helper vars:
    MINUTE = 60
    HOUR = MINUTE * 60
    DAY = HOUR * 24
    # Get the days, hours, etc:
    days = int(total_seconds / DAY)
    hours = int((total_seconds % DAY) / HOUR)
    minutes = int((total_seconds % HOUR) / MINUTE)
    seconds = int(total_seconds % MINUTE)
    # Build up the pretty string (like this: "N days, N hours, N minutes, N seconds")
    string = ""
    if days > 0:
        string += str(days) + " " + (days == 1 and "day" or "days") + ", "
    if len(string) > 0 or hours > 0:
        string += str(hours) + " " + (hours == 1 and "hour" or "hours") + ", "
    if len(string) > 0 or minutes > 0:
        string += str(minutes) + " " + (minutes == 1 and "minute" or "minutes") + ", "
        string += str(seconds) + " " + (seconds == 1 and "second" or "seconds")
    return string
 
print "The system uptime is:", uptime()
 
ที่มา: Python: Uptime script