สร้างฐานข้อมูลด้วย command line

ฐานข้อมูลสามารถสร้างได้ด้วยการพิมพ์คำสั่งทาง command line ดังนี้

sudo mysqladmin -u username -p create databasename